Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek www.borgoagnese.cz je:

MAGNUM Gastronomy, s.r.o.
Jakubská 1, 602 00 Brno
IČ: 282 75 012
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57847

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, jsme jejími plátci.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu www.borgoagnese.cz (dále jen ("internetový obchod"), který provozuje MAGNUM Gastronomy s.r.o. (dále jen „prodávající“), upravují, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník", případně jen "OZ"), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.borgoagnese.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky rovněž upravují vztah mezi prodávajícím a osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání (dále jen „spotřebitel“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny a kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2. Uživatelský účet

2.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje bude kupující aktualizovat při jakékoli změně jejich uživatelského účtu.

2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2.3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu www.borgoagnese.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

3.2. Webové rozhraní obchodu www.borgoagnese.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webu www.borgoagnese.cz platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (společně také jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat sjednaným způsobem kupujícímu zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit za zboží prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).


4. Cena zboží a platební podmínky
Informační oznámení o elektronické evidenci tržeb

Podle zákona č. 122/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "zákon o evidenci tržeb"), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- online platby kartou a platebními tlačítky bank prostřednictvím služby Comgate
- v hotovosti při osobním odběru na recepci Borgo Agnese

4.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.6. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách, bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží.

4.7. Poskytovatel platební brány je společnosti ComGate Payments, a.s. - www.comgate.cz
Kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267


5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Spotřebitel má v souladu s § 1829 občankého zákoníku právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží.

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na doručovací adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@borgoagnese.cz.

5. 4. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek (dostupný na www.borgoagnese.cz/vseobecne-obchodni-podminky), který vyplní a odešle prodávajícímu za podmínek ustanovení. Prodávající potvrdí spotřebiteli přijetí odstoupení nejpozději následující pracovní den po doručení odstoupení a současně provede deaktivaci poukazu z důvodu odstoupení od kupní smlouvy. O deaktivaci poukazu uvědomí prodávající neprodleně i uživatele, a to odesláním emailové zprávy na adresu, na kterou byl poukaz prodávajícím doručen.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.6. Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.4. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno (došlo k využití poukazu či jeho části).

5.7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku, upravujícím kupní smlouvu).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

7.4. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba na ostatní zboží kupované spotřebitelem činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví jinak.

Reklamace jsou vyřizovány:

- e-mailem: info@borgoagnese.cz
- poštou: MAGNUM Gastronomy s.r.o., Jakubská 1, 602 00 Brno, Czech Republic

7.6 Zákazník bude o průběhu a následném vyřízení reklamace kontaktován emailovou komunikací, případně písemně na adresu, kterou uvede v reklamaci.

7.7 V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Společnost MAGNUM Gastronomy s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8.2. Společnost MAGNUM Gastronomy s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e mail, a to za účelem vyřízení objednávky v e-shopu Borgo Agnese, plnění povinností z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího a navazujících služeb Prodávajícího.

Kompletní informace o zpracování osobních údajů je uvedena na webové stránce www.borgoagnese/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

8.4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


9. Doručování

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9.2. Zpráva je doručena:

9.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

9.2.2. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


10. Závěrečná ustanovení

10.1. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování MAGNUM Gastronomy s.r.o., Jakubská 1, 602 00 Brno, Czech Republic, adresa elektronické pošty info@borgoagnese.cz.

10.2. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnou právní úpravou, především Občanským zákoníkem.

10.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


V Brně dne 11. 9. 2022


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Všeobecné obchodní podmínky - přílohy